Jedná sa o riešenia, ktoré umožňujú monitorovať dátové toky vo vybraných bodoch siete, pričom dostaneme obraz o okamžitom stave vyťaženosti siete ako aj obraz o tom čo sa dialo historicky. Stav je zobrazovaný v podobe prehľadných grafov, pričom granularita  zobrazenia nám dáva možnosť cielene sa zamerať na konkrétne zdroje, ciele dátových tokov ako aj používané protokoly, pričom je možné  ísť až na úroveň aplikačných protokolov.

Cieľom je dať komplexný prehľad o situácii v sieti čo umožní cielené vyriešenie prípadných problémov so saturáciou siete, nájdenie úzkeho hrdla siete, používaním nechcených aplikácii  ako aj naplánovať prípadné rozšírenie prenosovej kapacity siete.

Foxstat 


Pokročilý nástroj pre analýzu zaťaženosti siete. Grafické rozhranie je optimalizované na vytvárenie dotazov pre analýzu zozbieraných dát, tak aby bolo možné čo najrýchlejšie odhaliť zdroj problémov. Zobrazenie vyťaženosti siete je vo forme prehľadných grafov a tabuliek. Foxstat zaznamenáva dáta o okamžitom stave zaťaženosti siete pre okamžitú alebo neskoršiu analýzu. Dokáže analyzovať sieťové toky v reálnom čase z rôznych miest v sieti prostredníctvom Foxtat sond, ale zdrojom analyzovaných dát môžu byť aj NetFlow dáta.Sonda monitoruje sieťové dátové toky až do aplikačnej vrstvy. Foxtat dokáže rozpoznať 144 protokolov v 19 skupinách podľa prenášaného obsahu portov, a iných charakteristík. Dekódovanie dát je možné až do aplikačnej vrstvy aj u pomerne pokročilých protokolov ako  SMB (share name, uživatelia, súbor), SIP (volajúce, volané číslo) a iných.