Nasadenie systémov, ktoré zabezpečujú dohľad nad dostupnosťou serverov, aktívnych prvkov siete ako aj jednotlivých služieb bežiacich na týchto serveroch. V prípade výpadku je obsluha notifikovaná o situácii prostredníctvom SMS, e-mailu alebo Instant messageing správy.

Okrem monitoringu výpadku a dostupnosti, dané riešenie v prípade nasadenia agenta na server, umožňuje monitorovať aj parametre daného servera ako vyťaženosť CPU, RAM, miesta na disku, zaťaženia siete a pri prekročení nastavenej hornej hranice limitov daných zdrojov je možné zasielať notifikácie obsluhe, čím je možné problém odstrániť ešte pred jeho vznikom, prípadne minimalizovať straty a čas výpadku.

V prípade monitorovania parametrov servera je možné použiť historické dáta ako podklad k plánovaniu upgradeov a rozšírení infraštruktúry.

Pre svojich zákazníkov poskytujeme aj možnosť vzdialeného dohľadu, ktorý je umiestnený na našich serveroch.

Nagios / Zabbix

Opensourceové dohľadové systémy, ktoré administrátorovi siete umožňujú centralizovaný dohľad nad celou infraštruktúrou siete. Okrem základných monitorvacích modulov, ktoré monitorujú len dostupnosť serverov, aktívnych prvkov siete a služieb bežiacich na jednodlivých serveroch prostredníctvom jednoduchých sieťových testov (ping, pripojenie sa na port danej sieťovej služby), poskytuje aj pokročilé moduly. Tieto pokročilé moduly sa na monitorované systémy inštalujú vo forme agentov, ktorí monitorujú vyťaženosť zdrojov systému ako RAM, CPU, sieťové rozhranie, zaplnenosť disku ale dokážu monitorovať aj dostupnosť a charakteristiky procesov bežiacich na týchto systémoch. V prípade agentov je možné pri výpadku služby (daemona) na danom systéme reštartovať.

Ďalšou silnou črtou je notifikačný systém, ktorý slúži na notifikáciu obsluhy, a to v prípade výpadku alebo prekročení hornej hranice zaťaženosti systémového zdroja. Notifikácie sú zasielané prostredníctvom SMS, e-mailu alebo Instant messangera. Silnou stránkou notifikačného systému v Nagiose je eskálácia notifikácii správnej obsluhe v správnom čase. Pre konkrétnu skupinu systémov a služieb je  možné definovať obsluhu, ktorá je zodpovedná za beh daných systémov ako aj časový rozsah (pracovné hodiny), v ktorom jej majú byť zasielané notifikácie.

Udalosti, ktoré vzniknú počas prevádzky infraštruktúry a výsledky testov generovaných monitorovacími modulmi sú zaznamenávané a je možné ich zobraziť vo forme grafov, ktoré nám dajú časový obraz o výpadkoch a vyťažení zdrojov danej infraštruktúry. Tieto informácie môžu slúžiť ako podklad k nutnosti rozširenia infraštruktúry o nové systémové zdroje, v prípade ich dlhodobého narastajúceho trendu vyťaženia.

Za riešeniami stojí silná opensource komunita, ktorá neustále posúva vývoj týchto dohľadových systémov dopredu, ako aj vývoj pluginov a veľmi rýchlo reaguje v prípade nutnosti vytvorenia opráv na nájdené chyby funkčnosti alebo bezpečnostné problémy.